ردیف میرزاعبدالله برای قانون
Audio CD

The Mirzâ Abdollâh Radif for Qânun
Publish Year : 2020

Arranged & Performed by Parichehr Khâje

"Sophisticated and accurate performance of Iranian music, especially in terms of improvisation, necessitates deep understanding and skillful knowledge of Iranian Radif; something always advised by great maestros of this amazing art. Among the surviving works in this context is the authentic Radif compilation by Mirza-Abdullah, one of the most impeccable and predominant music resources cited by almost every Iranian musician.

In this collection, Radif has been adapted for the Qânun according to the instrument’s specific techniques and playability for popularizing and educational purposes. I have tried to thoroughly study the subtle nuances of virtuosos like Nurali Boroumand, Madjid Kiani, Hossein Alizadeh, and Daryoush Talai among others in their performances or written sources with a view to maintaining authenticit"

Parichehr Khâje

M. CD 584

Tracks

Name Time Previews
Darâmad I (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:50
Darâmad II (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:11
Darâmad III (Pish-Zangule, Zangule) (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:13
Darâmad IV (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:07
Naghme (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:11
Kereshme and Kereshme Bâ Muye (Dastgâh-e Châhârgâh) 3:30
Zang-e Shotor (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:35
Zâbol (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:08
Bastenegâr (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:54
Muye (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:33
Hesâr (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:25
Part II, Hesâr (Dastgâh-e Châhârgâh) 3:39
Part III, Hesâr and Châhârmezrâb (Dastgâh-e Châhârgâh) 3:48
Pas-Hesâr (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:25
Muye (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:35
Mokhâlef (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:12
Part II, Mokhâlef (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:59
Hâji Hasani (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:29
Bastenegâr (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:24
Maghlub and Naghme-ye Maghlub (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:57
Hazin (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:56
Hodi (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:00
Pahlavi (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:39
Rajaz (Dastgâh-e Châhâhrgâh) 1:40
Mansuri (Dastgâh-e Châhâhrgâh) 2:08
Part II, Mansuri (Dastgâh-e Châhâhrgâh) 2:07
Part III, Mansuri (Dastgâh-e Châhâhrgâh) 2:57
Châhârmezrâb (Dastgâh-e Navâ) 1:33
Darâmad I (Dastgâh-e Navâ) 2:05
Darâmad II (Dastgâh-e Navâ) 3:01
Kereshme (Dastgâh-e Navâ) 1:51
Gardâniye (Dastgâh-e Navâ) 2:15
Naghme (Dastgâh-e Navâ) 2:31
Bayât-e Râje (Dastgâh-e Navâ) 1:50
Hazin (Dastgâh-e Navâ) 1:58
Oshshâq (Dastgâh-e Navâ) 2:39
Nahoft (Dastgâh-e Navâ) 1:38
Gavesht (Dastgâh-e Navâ) 1:26
Ashirân (Dastgâh-e Navâ) 1:34
Neyshâburak (Dastgâh-e Navâ) 2:43
Majosli (Dastgâh-e Navâ) 1:09
Khojaste (Dastgâh-e Navâ) 2:47
Malek Hoseyn (Dastgâh-e Navâ) 2:11
Hoseyn (Dastgâh-e Navâ) 1:51
Busalik (Dastgâh-e Navâ) 1:56
Neyriz (Dastgâh-e Navâ) 2:12
Châhârmezrâb (Dastgâh-e Segâh) 1:33
Darâmad (Dastgâh-e Segâh) 1:19
Naghme (Dastgâh-e Segâh) 1:55
Kereshme and Kereshme Bâ Muye (Dastgâh-e Segâh) 3:11
Zang-e Shotor (Dastgâh-e Segâh) 2:39
Zâbol (Dastgâh-e Segâh) 2:04
Bastenegâr (Dastgâh-e Segâh) 1:56
Muye (Dastgâh-e Segâh) 2:36
Mokhâlef (Dastgâh-e Segâh) 3:24
Hâji Hasani (Dastgâh-e Segâh) 2:35
Bastenegâr (Dastgâh-e Segâh) 2:26
Maghlub (Dastgâh-e Segâh) 1:11
Naghme-ye Maghlub (Dastgâh-e Segâh) 2:17
Hazin (Dastgâh-e Segâh) 1:42
Muye (Dastgâh-e Segâh) 1:34
Rohâb (Dastgâh-e Segâh) 2:24
Masihi (Dastgâh-e Segâh) 1:38
Shâhkhatâyi (Dastgâh-e Segâh) 2:02
Takht-e Tâqdis (Takht-e Kâvus) (Dastgâh-e Segâh) 1:39
Darâmad I (Dastgâh-e Shur) 2:00
Darâmad II (Panje-She'ri)(Dastgâh-e Shur) 1:58
Darâmad III (Kereshme) (Dastgâh-e Shur) 2:17
Darâmad IV (Rohâb) (Dastgâh-e Shur) 2:05
Darâmad V (Owj) (Dastgâh-e Shur) 2:09
Darâmad VI (Mollânâzi) (Dastgâh-e Shur) 1:52
Naghme I (Dastgâh-e Shur) 2:43
Naghme II (Dastgâh-e Shur) 2:11
Zirkesh-e Salmak (Dastgâh-e Shur) 1:44
Mollânâzi (Dastgâh-e Shur) 1:55
Salmak (Dastgâh-e Shur) 1:44
Gloriz (Dastgâh-e Shur) 1:28
Majles-afruz (Dastgâh-e Shur) 1:21
Ozzâl (Dastgâh-e Shur) 2:09
Safâ (Dastgâh-e Shur) 1:16
Bozorg (Dastgâh-e Shur) 1:24
Kuchak (Dastgâh-e Shur) 1:24
Dobeyti (Dastgâh-e Shur) 1:28
Khârâ (Dastgâh-e Shur) 1:25
Qajar and Forud (Dastgâh-e Shur) 1:44
Hazzin (Dastgâh-e Shur) 2:01
Shur-e Pâyin-Daste (Dastgâh-e Shur) 1:17
Gushe-ye Rohâb (Dastgâh-e Shur) 2:00
Châhâr-Gushe (Dastgâh-e Shur) 4:10
Moqaddme-ye Gereyli (Dastgâh-e Shur) 2:22
Razavi, Hazin, Forud (Dastgâh-e Shur) 5:52
Shahnâz (Dastgâh-e Shur) 1:44
Qarache (Dastgâh-e Shur) 3:08
Shahnâz-e Kot (Âsheq Kosh) (Dastgâh-e Shur) 1:54
Châhârmezrâb (Dastgâh-e Homâyun) 1:37
Darâmad I (Dastgâh-e Homâyun) 2:18
Darâmad II (Zang-e Shotor) (Dastgâh-e Homâyun) 2:27
Mavâliyân (Dastgâh-e Homâyun) 2:59
Chakâvak (Dastgâh-e Homâyun) 2:38
Tarz (Dastgâh-e Homâyun) 2:53
Bidâd (Dastgâh-e Homâyun) 3:55
Bidâd-e Kot (Dastgâh-e Homâyun) 1:24
Ney-Dâvud (Dastgâh-e Homâyun) 3:18
Bâvi (Dastgâh-e Homâyun) 2:21
Suz-o Godâz (Dastgâh-e Homâyun) 2:06
Abolchap (Dastgâh-e Homâyun) 1:56
Leyli-o Majnun (Dastgâh-e Homâyun) 1:55
Râvandi (Dastgâh-e Homâyun) 1:08
Nowruz-e Arab (Dastgâh-e Homâyun) 2:14
Nowruz-e Sabâ (Dastgâh-e Homâyun) 1:57
Nowruz-e Khârâ (Dastgâh-e Homâyun) 2:06
Nafir (Dastgâh-e Homâyun) 1:25
Farang, Shushtari-Gardân (Dastgâh-e Homâyun) 2:15
Shushtari (Dastgâh-e Homâyun) 1:54
Jâmedarân (Dastgâh-e Homâyun) 2:07
Râz-o Niyâz (Dastgâh-e Homâyun) 2:28
Meygoli (Dastgâh-e Homâyun) 1:19
Mo'âlef (Dastgâh-e Homâyun) 1:15
Bakhtiyâri Bâ Mo'âlef (Dastgâh-e Homâyun) 2:00
Ozzâl (Dastgâh-e Homâyun) 2:36
Denâseri (Dastgâh-e Homâyun) 2:03
Darâmad ّI-Râst (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 3:19
Darâmad II (Zang-e Shotor) (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 2:57
Zangule-ye Saghir and Kabir (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 2:32
Naghme (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 2:14
Khosravâni (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:54
Ruhafzâ (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:51
Panjgâh (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:45
Sepehr (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:58
Oshshâq (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 3:35
Neyriz (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 2:02
‌Bâl-e Kabutarân (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:36
Bayât-e Ajam (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 2:09
Bahr-e Nur (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:37
Qarache (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:37
Mobarqa' (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 2:11
Tarz (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 3:12
Abolchap (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:47
Leyli-o Majnun (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 2:03
Râvandi (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:08
Nowruz-e Arab (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 2:14
Nowruz-e Sabâ (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 2:05
Nowruz-e Khârâ (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 2:06
Mâvarâ-on-Nahr (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 2:23
Nafir (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:22
Farang (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 2:19
Darâmad (Dastgâh-e Mâhur) 1:40
Kereshme (Dastgâh-e Mâhur) 1:30
Âvâz (Dastgâh-e Mâhur) 3:24
Moqaddame-ye Dâd (Dastgâh-e Mâhur) 1:36
Dâd (Dastgâh-e Mâhur) 1:51
Majles-afruz (Dastgâh-e Mâhur) 2:52
Khosravâni (Dastgâh-e Mâhur) 2:03
Delkash (Dastgâh-e Mâhur) 3:11
Châhârmezrâb (Dastgâh-e Mâhur) 1:27
Forud (Dastgâh-e Mâhur) 3:11
Khâvarân (Dastgâh-e Mâhur) 2:13
Tarabangiz (Dastgâh-e Mâhur) 2:02
Neyshâburak (Dastgâh-e Mâhur) 2:48
Nasirkhâni (Tusi) (Dastgâh-e Mâhur) 2:39
Châhâhrpâre (Morâdkhâni) (Dastgâh-e Mâhur) 1:35
Feyli (Dastgâh-e Mâhur) 1:43
Mâhur-e Saghir (Dastgâh-e Mâhur) 2:41
Âzarbâyejâni (Dastgâh-e Mâhur) 2:09
Hesâr-e Mâhur (Abol) (Dastgâh-e Mâhur) 1:55
Zangule (Dastgâh-e Mâhur) 1:06
Naghme (Dastgâh-e Mâhur) 1:39
Zirafkand (Dastgâh-e Mâhur) 1:14
Neyriz (Dastgâh-e Mâhur) 2:32
Shekaste (Dastgâh-e Mâhur) 2:08
Part II, Shekaste (Dastgâh-e Mâhur) 1:21
Part III, Shekaste (Dastgâh-e Mâhur) 2:10
Arâq (Dastgâh-e Mâhur) 1:44
Nahib (Dastgâh-e Mâhur) 1:49
Mohayyer (Dastgâh-e Mâhur) 0:59
Âshurâvand (Dastgâh-e Mâhur) 1:47
Esfahânak (Dastgâh-e Mâhur) 1:20
Hazin (Dastgâh-e Mâhur) 1:13
Kereshme (Dastgâh-e Mâhur) 1:22
Zangule (Dastgâh-e Mâhur) 1:33
Râk-e Hendi (Dastgâh-e Mâhur) 3:06
Râk-e Keshmir (Dastgâh-e Mâhur) 1:38
Râk-e Abdollâh (Dastgâh-e Mâhur) 2:33
Kereshme-ye Râk and Safir-e Râk (Dastgâh-e Mâhur) 2:18

Similar Items