نامه های گمشده
Audio CD

Nâme-hâ-ye Gomshode
Publish Year : 2013

Banân, Songs

Composed by Abdollâh Jahânpanâh, Ali-Naqi Vaziri, Mahmud Zolfonun, Mehdi Khâledi, Mahmud Tâjbakhsh, Mehdi Meftâh

M. CD 361

Tracks

Name Time Previews
Tasnif "Bolbol-e Mast", Âvâz-e Dashti (Composer: Ali-Naqi Vaziri) 10:18
Sâz-o Âvâz (Piano: Javâd Ma'rufi) 11:03
A Piece in Dashti Mode 4:34
Tasnif "Shab", Intro. Âvâz-e Bayât-e Esfahân (Composer: Mahmud Tâjbakhsh) 1:51
Sâz-o Âvâz (Târ: Ebrâhim Sarkhosh, Violin: Mahmud Tâjbakhsh) 5:13
Tasnif "Shab", Âvâz-e Bayât-e Esfahân (Composer: Mahmud Tâjbakhsh) 6:16
Tasnif "Shart-e Rah", (Composer: Mahmud Zolfonun) 5:44
Sâz-o Âvâz (Târ: Ebrâhim Sarkhosh, Violin: Mahmud Tâjbakhsh) 2:15
Tasnif "Shart-e Rah" 4:04
Tasnif "Shab-e Shâdi", Dastgâh-e Segâh (Composer: Mehdi Meftâh) 5:03
Tasnf "Nâme-hâ-ye Gomshode", Âvâz-e Dashti (Composer: Abdollâh Jahânpanâh) 5:28
Sâz-o Âvâz (Violin: Abdollâh Jahânpanâh) 6:11
Tasnf "Nâme-hâ-ye Gomshode" (Instrumental) 1:14
Tasnif "Emruz Mahâ", Âvâz-e Abu'atâ (Composer: Mehdi Meftâh) 2:15

Similar Items