تکنوازی سه تار حسین مهرانی
Audio CD

Hossein Mehrâni, Solo Setâr
Publish Year : 2014

Dastgâh-e Shur

Ârash  Farhangfar, Tombak

M. CD 355

Tracks

Name Time Previews
Darâmad I 0:42
Darâmad II 0:51
Darâmad III (Kereshme) 1:31
Darâmad IV (Gushe-ye Rohâb) 0:54
Darâmad V (Owj) 1:14
Darâmad VI (Mollânâzi) 0:54
Naghme I 1:38
Naghme II 1:13
Zirkesh-e Salmak 0:38
Mollânâzi 0:29
Zirkesh-e Salmak II 0:26
Salmak 0:43
Goriz 0:39
Majles-afruz 0:29
Ozzâl 1:06
Safâ 0:24
Bozorg 0:36
Kuchak 0:31
Dobeyti 0:40
Khârâ 0:31
Qajar, Forud 0:44
Hazin 0:52
Shur-e Pâyin-Daste 0:18
Gushe-ye Rohâb 0:51
Châhâr-Gushe 2:47
Moqaddame-ye Gereyli 1:24
Razavi, Forud 3:14
Hazin 0:50
Shahnâz 0:49
Qarache 1:50
Shahnâz-e Kot (Âsheq Kosh) 0:58
Reng-e Osul 3:44
Gereyli 7:37
Reng-e Shahr-âshub 15:17

Similar Items