تک‌نوازی تار علی قمصری
Audio CD

Ali Qamsari, Târ
Publish Year : 2009

Mesbâh Qamsari, Kuze

Hâmed Zand Karimkhâni, Tombak

M. CD 274 

Tracks

Name Time Previews
Darâmad (Âvâz-e Abu’atâ) 5:16
Zarbi (Âvâz-e Abu’atâ) 3:43
Sayakhi (Âvâz-e Abu’atâ) 0:58
Zarbi-ye Sayakhi and Modulation to Shur (Âvâz-e Abu’atâ) 5:16
Zarbi-ye Shur (Âvâz-e Abu’atâ) 4:54
Hejâz and Modulation to Navâ (Âvâz-e Abu’atâ) 2:01
Zarbi-ye Navâ and Abu’atâ (Âvâz-e Abu’atâ) 4:57
Shur-e Parishâni (Âvâz-e Abu’atâ) 4:35
Darâmad (Afshâri) 4:06
Dastmasti (Afshâri) 2:33
Zarbi (Shushtari) 2:26

Similar Items