ماهان
Audio CD

Mâhân
Publish Year : 2008

Abuʻatâ

Sepehr Ensemble

M. CD 260

Tracks

Name Time Previews
Pishdarâmad (Abu'atâ) (Sa'id Hormozi) 2:44
Solo Ney (Abu'atâ) 7:02
Tasnif "Tark-e Cheshmash" (Abu'atâ) (Âref Qazvini) 2:51
Solo Târ (Abu'atâ) 5:00
Tasnif "Del-e Havas" (Abu'atâ) (Âref Qazvini) 3:12
Solo Ud (Abu'atâ) 3:52
Tasnif "Alâ Sâqiâ" (Abu'atâ) (Ali-Akbar Sheydâ) 2:53
Solo Santur (Abu'atâ) (Performed by Rezâ-Qoli Tajrishi) 4:59
Tasnif "Motreb-e Majles" (Abu'atâ) (Rezâ Mahjubi) 1:37
Reng (Abu'atâ) (Darvish Khân) 1:53

Similar Items