بداهه نوازی کمانچه، داوود گنجه ای
Audio CD

Improvisations on Kamânche, Dâvud Ganjeyi
Publish Year : 2008

Kâmbiz Ganjeyi, Tombak

M. CD 251

Tracks

Name Time Previews
Âvâz-e Abu'atâ 16:26
Âvâz-e Dashti 11:46
Âvâz-e Afshâri 15:09
Dastgâh-e Segâh 11:43
Âvâz-e Esfahân 21:26
Dastgâh-e Mâhur 27:08
Improvisations on Kamânche, Dâvud Ganjeyi

Similar Items