تار مرتضی نی داوود
Audio CD

Mortezâ Neydâvud, Târ
Publish Year : 2008

 M. CD 247

Tracks

Name Time Previews
Dastgâh-e Shur (Bayât-e Kord, Oshshâq) 4:23
Dastgâh-e Shur 5:06
Âvâz-e Afshâri 3:52
Âvâz-e Dashti 4:20
Âvâz-e Bayât-e Tork 4:41
Âvâz-e Bayât-e Tork 7:23
Dastgâh-e Segâh 7:34
Âvâz-e Bayât-e Esfahân 7:34
Dastgâh-e Mâhur: Pishdarâmad (Violin: Musâ Neydâvud) 7:36
Dastgâh-e Mâhur 7:11

Similar Items