باغ به باغ
Audio CD

Bâgh Be Bâgh
Publish Year : 1994

Dastgâh-e Mâhur and Homâyun

Âvâz-e Dashti and Bayât-e Esfahân

Sâmân Ehteshâmi, Piano

Siâmak Banâyi, Tombak

KM. CD 01

 

Tracks

Name Time Previews
Darâmad (Dashti) 1:45
Parand (Dashti) (By Ostâd Farâmarz Pâyvar) 3:42
Deylamân (Dashti) 3:00
Kârevân (Dashti) (By Ostâd Abolhasan Sabâ) 3:20
Oshâgh (Dashti) 1:06
Châhârmezrâb (Dashti) (Based on Old Melody) 3:46
Darâmad (Mâhur) 4:28
Shaqâyeq (Mâhur) 2:20
Vocal Piece (Mâhur) 2:47
Zarbi-ye Mâhur (Mâhur) 0:56
Bâgh Be Bâgh (Bayât-e Esfahân) 3:51
Darâmad (Bayât-e Esfahân) 1:34
Ghoghâ (Bayât-e Esfahân) 1:32
Âvâz-e Oshâq (Bayât-e Esfahân) 1:28
Châhârmezrâb (Bayât-e Esfahân) 2:33
Forud (Bayât-e Esfahân) 1:23
Ruhafzâ (Bayât-e Esfahân) 2:28
Darâmad (Homâyun) 5:04
Tâqatam De (Homâyun) (By Homâyun Khorram) 7:25

Similar Items