آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا
Audio CD

Jenâb Damâvandi and Hoseyn-Ali Nakisâ, Songs
Publish Year : 2007

Mirza Abdollâh, Âqâ Hoseyn-Qoli, Ali-Akbar Shahnâzi, Mortezâ Neydâvud and Karim Amirifiruzkuhi, Târ

Ebrâhim Mansuri, Violin
Hoseyn khân Esmâʻilzâdeh, Kamânche
M. CD 113

Tracks

Name Time Previews
Dastgâh-e Shur (Jenâb Damâvandi) 3:37
Âvâz-e Dashti (Jenâb Damâvandi) 3:20
Âvâz-e Afshâri (Jenâb Damâvandi) 3:06
Âvâz-e Abu'atâ (Jenâb Damâvandi) 3:25
Âvâz-e Shushtari (Jenâb Damâvandi) 3:22
Âvâz-e Bayât-e Esfahân (Jenâb Damâvandi) 3:02
Âvâz-e Dashti (Jenâb Damâvandi) 5:05
Âvâz-e Afshâri (Jenâb Damâvandi) 3:12
Âvâz-e Gilaki (Jenâb Damâvandi) 2:05
Âvâz-e Bayât-e Esfahân (Jenâb Damâvandi) 3:25
Âvâz-e Bidâd-e Homâyun (Jenâb Damâvandi) 3:02
Âvâz-e Mokhâlef-e Segâh (Jenâb Damâvandi) 3:01
Âvâz-e Afshâri (Jenâb Damâvandi) 3:28
Âvâz-e Bayât-e Tork (Jenâb Damâvandi) 3:19
Âvâz-e Bayât-e Tork (Jenâb Damâvandi) 4:00
Âvâz-e Bayât-e Tork (Jenâb Damâvandi) 3:53
Adhan and Chant (Jenâb Damâvandi) 3:29
Adhan and Chant (Jenâb Damâvandi) 3:17
Dastgâh-e Shur (Hoseyn-Ali Nakisâ Tafreshi) 4:09
Âvâz-e Dashti (Hoseyn-Ali Nakisâ Tafreshi) 3:29
Âvâz-e Afshâri (Hoseyn-Ali Nakisâ Tafreshi) 3:58
Dastgâh-e Segâh (Hoseyn-Ali Nakisâ Tafreshi) 4:00
Dastgâh-e Ch‭âhârgâh (Hoseyn-Ali Nakisâ Tafreshi) 3:44
Dastgâh-e Homâyun (Hoseyn-Ali Nakisâ Tafreshi) 3:51
Âvaz-e Bayât-e Esfahân (Hoseyn-Ali Nakisâ Tafreshi) 3:43
Dastgâh-e Mâhur (Hoseyn-Ali Nakisâ Tafreshi) 3:54
Dastgâh-e Shur (Hoseyn-Ali Nakisâ Tafreshi) 13:37

Similar Items