سه تار سعید هرمزی ۲
Audio CD

Saʻid Hormozi, Setâr 2
Publish Year : 2003

M. CD 106

Tracks

Name Time Previews
Dastgâh-e Shur 7:44
Âvâz-e Dashti 16:15
Âvâz-e Bayât-e Tork 15:09
Âvâz-e Abu'atâ 11:31
Âvâz-e Afshâri 8:54
Âvâz-e Shushtari 10:33

Similar Items