پیانو نوازی مرتضی محجوبی ۱
Audio CD

Mortezâ Mahjubi , The Art of Piano Playing 1
Publish Year : 2001

M. CD 80

Tracks

Name Time Previews
Âvâz-e Dashti 10:52
Âvâz-e Bayât-e Tork 12:25
Âvâz-e Abu'atâ 11:00
Âvâz-e Afshâri 11:49
Dastgâh-e Segâh 11:00
Dastgâh-e Homâyun 13:13

Similar Items