آوازهای رضاقلی‌میرزا ظلی
Audio CD

Rezâ-Qoli Mirza Zelli, Songs
Publish Year : 2000

Moshir Homâyun Shahrdâr, Piano
M. CD 52

Tracks

Name Time Previews
Dastgâh-e Shur (Setâr: Ahmad Ebâdi) 6:35
Âvâz-e Abu'atâ (Piano: Moshir Homâyun Shahrdâr) 3:59
Âvâz-e Bayât-e Tork (Piano: Moshir Homâyun Shahrdâr) 6:40
Âvâz-e Dashti and Owj (Târ: Anon) 3:04
Âvâz-e Afshâri (Piano: Moshir Homâyun Shahrdâr) 8:22
Dastgâh-e Châhârgâh (Piano: Moshir Homâyun Shahrdâr) 8:26
Dastgâh-e Navâ (Moshir Homâyun Shahrdâr Orchestra) 6:51
Dastgâh-e Segâh (Violin: Abolhasan Sabâ) 7:53
Dastgâh-e Homâyun (Piano: Moshir Homâyun Shahrdâr) 8:47
Âvâz-e Bayât-e Esfahân (Piano: Moshir Homâyun Shahrdâr) 6:24

Similar Items