تجربه‌هایی برای گروه‌نوازی سازهای ایرانی
Paperback

Conducting and Rehearsing Iranian Instrumental Ensemble
Publish Year : 2023
ISBN : 9790802641204

Composer: Mohammad-Rezâ Fayyâz

Editor: Matin Âhangari
Percussion Editor: Mâhân Babri


Similar Items